Adatvédelmi irányelvek

Last updated on március 24th, 2020 at 10:17 de.

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
FELHASZNÁLÓI ÉS JOGI FELTÉTELEK
COOKIE (SÜTI) SZABÁLYZAT

Jelen felhasználói és jogi feltételek a CSH Nyomdaipari Kft. kizárólagos tulajdonában és üzemeltetésében álló www.csh.hu weboldal felhasználási és jogi feltételeit hivatottak rögzíteni. Kérjük, a weboldal használata előtt olvassa el figyelmesen ezen dokumentumot. A weboldal megnyitásával és a weboldal bármilyen szolgáltatásának igénybevételével Felhasználó elismeri, hogy jelen dokumentumot elolvasta, tudomásul vette és magára kötelező érvényűnek elfogadta.

Az adatkezelő megnevezése

Cégnév: CSH Nyomdaipari Kft
Székhely: 2045 Törökbálint Tó u. 3.
Cégjegyzékszám: 13-09-112463
Adószám: 12855694-2-13
Képviselő: Sebők András ügyvezető
Telefonszám: Tel (23) 428 266
Fax: Fax (23) 428 266
E-mail cím: info@csh.hu
Honlap: www.csh.hu/

A CSH Nyomdaipari Kft. minden tőle telhetőt megtesz a GDPR-ral összhangban a Felhasználók adatainak védelméért. A természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelméhez kapcsolódó elvek és szabályok a természetes személyek állampolgárságától és lakóhelyétől függetlenül tiszteletben tartják e természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, különösen, ami a személyes adataik védelméhez való jogukat illeti.

Felhasználónak minősül minden olyan természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet, aki a weboldal szolgáltatásait igénybe veszi, ideértve nem kizárólagosan a marketing üzenetek (pl. hírlevél) küldésére történő regisztrálást. A weblapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Egyes szolgáltatások igénybevételéhez azonban bizonyos személyes adatokra (név, cégnév, e-mail cím, stb.) szükség van.

Felhasználó adatának megadásával és a “Hozzájárulok, hogy a CSH Nyomdaipari Kft az adataimat tárolja és számomra e-mailt küldjön az Adatvédelmi irányelveknek megfelelően” elfogadásával – azaz a check box Felhasználó általi kipipálásával – hozzájárul, hogy a CSH Nyomdaipari Kft. hírleveleket és egyéb marketingkommunikációs célokat szolgáló információkat küldjön részére az Felhasználó által megadott e-mail címre. A CSH Nyomdaipari Kft. a Felhasználó minden weboldalon történő regisztrációja során a Felhasználó által megadott adatokat a hatályos jogszabályokban rögzített módon, saját céljára használja fel.

A CSH Nyomdaipari Kft számára kiemelten fontos ügyfelei adatainak bizalmas és jogszabályi feltételeknek megfelelő kezelése. Ezért a megszerzett személyes adatokat a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban – a jelen tájékoztatóban meghatározott célok elérése érdekében – használjuk fel, azokat jogosulatlan személyek számára nem tesszük hozzáférhetővé.

Az adatkezelő adatai

CSH Nyomdaipari Kft., Székhely és levelezési cím: 2045 Törökbálint, Tó utca 3., Cégjegyzékszám: 13-09-112463, Adószám: 12855694-2-13, Weboldal: www.csh.hu, E-mail cím: info@csh.hu Telefonszám: +3623428266.

A www.csh.hu weboldalon található valamennyi tartalom (pl. szöveg, blog bejegyzés, leírás, fotó stb.) a CSH Nyomdaipari Kft. tulajdonát képezi és szerzői jogi védelem alatt áll. A CSH Nyomdaipari Kft. engedélye nélkül tilos a weboldalon található tartalmakról bármilyen formában másolatot készíteni, terjeszteni, továbbítani, szerkeszteni és értékesíteni. Ilyen és ehhez hasonló szándékával kapcsolatban vegye fel velünk a kapcsolatot az info@csh.hu e-mail címen. Készséggel állunk rendelkezésére!

Az adatkezelés célja

A CSH Nyomdaipari Kft. nyomdaipari alapanyagok és szolgáltatások elérhetőségét biztosítja ügyfelei részére. E körben az előzetes termék megfelelőségi felméréshez, ajánlatadáshoz, értékesítéshez, szerződéskötéshez, direkt marketing anyagok, hírlevelek továbbításhoz szükséges adatokat vesz fel, illetve az ügyfél által megadott adatokat kezeli. A weboldalon bizonyos tartalmak és információk elérése szintén adatok megadásához –regisztrációhoz- kötött. Az adatkezelés célja: a regisztrálók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, az egyes témakörökkel kapcsolatos kapcsolattartás, célzottabb kiszolgálás, gazdasági reklámot is tartalmazó üzenetek küldése az érdeklődők részére.

Az adatkezelés jogalapja

2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bek. a) pontja: Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul.

A kezelt személyes adatok köre és időtartama

A felvett és kezelt személyes adatok köre változó, annak függvényében, hogy ügyfelünk mely szolgáltatásokat és milyen mértékben kíván igénybe venni. E körben online regisztrációs oldalaink minden esetben jelzik azon adatok körét, amelyet a szolgáltatás igénybevételéhez kötelező megadni, illetve azon adatokat, amelyek szabadon választhatóan adhatók meg.

A kezelt személyes adatok különösen, de nem kizárólagosan: Kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe, Cégnév, Kapcsolattartó beosztás, Használt nyomdaipari technológia, Gépparkra vonatkozó információ, Érdeklődési kör.

Az adatkezelés időtartama: a felhasználói megerősítéssel nem rendelkező regisztrációk esetében 24 óra, illetve a tényleges vásárlók, valamint az elektronikus úton kiküldésre kerülő direkt marketing üzenetek címzettjei esetében a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 10 év.

Korlátozások

A CSH Nyomdaipari Kft. fenntartja a jogot, hogy Felhasználó rendellenes, tisztességtelen vagy jogsértő magatartása esetén a weblap hozzáférési jogát korlátozza, vagy törölje. Ilyen magatartásnak minősül különösen, de nem kizárólagosan: valótlan, hamis információk közzététele, más felhasználó vagy harmadik személy jogainak csorbítása, pánik keltésére alkalmas információk publikálása. Felhasználó nem tehet közzé a weboldalon vagy a CSH Nyomdaipari Kft-hez tartozó egyéb hivatalos oldalakon (pl. social media oldalak) olyan tartalmat, amelyet a szerzői jogi törvények, védjegy törvények vagy egyéb tulajdonra vonatkozó törvények védenek, a jogtulajdonos kifejezett hozzájárulása nélkül. Kizárólag Felhasználó vonható felelősségre a fenti rendelkezés megsértéséből eredő károkkal kapcsolatban.

A 16. életévét be nem töltött vagy az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A korábban törölt regisztrációkat rendszerünk rögzíti, újra regisztráció esetén külön megerősítés szükséges.

Adattovábbítás

Ajánlatkérés esetén a CSH Nyomdaipari Kft. a lehető legjobb szolgáltatás nyújtása érdekében jogosult a szükséges 
adatokat több szolgáltató/alvállalkozó részére is átadni, azzal a megkötéssel, hogy ügyfél kérésére az adatátadás köréről, valamint azon szolgáltatók megnevezéséről, amelyek részére az adattovábbításra sor került a CSH Nyomdaipari Kft. írásos tájékoztatást nyújt, amennyiben az ügyfél ezt igényli. A személyes adatok kezelése során az adatok megismerésére, azok kezelésére és feldolgozására kizárólag a CSH Nyomdaipari Kft. jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában résztvevő –munkaviszonyban és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló – munkatársai jogosultak. Tevékenységünk során mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a személyes adatokat különösen védjük a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisüléstől.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy egyes szolgáltatások igénybevétele esetén a CSH Nyomdaipari Kft. weboldala automatikusan irányítja ügyfeleinket más szolgáltatók weboldalára. Ezen weboldalak használata során az adatkezelést minden esetben a CSH Nyomdaipari Kft-től független harmadik személyek végzik, amelyekre a CSH Nyomdaipari Kft-nek ráhatása nincsen. Ennek megfelelően felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy személyes adataik megadása során minden esetben körültekintően járjanak el, meggyőződve az adatkezelés jogszerűségéről. A weboldal tartalmazhat más internetes oldalakra vonatkozó linkeket vagy referenciákat is, de a tulajdonos nem vállal felelősséget ezen internetes oldalak tartalmáért, illetve az azok alkalmazásából származó károkért vagy sérülésekért.

A CSH Nyomdaipari Kft. a weboldal tulajdonosaként tőle elvárhatóan mindent megtesz a weboldal folyamatos elérhetőségéért, de nem felelős azokért a károkért, amelyek a weboldallal kapcsolatosan annak működésképtelenségéből, nem megfelelő használatából, illetve számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, adattovábbítási késedelemből erednek.

Az ügyfelek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Ügyfeleink weboldalunk (www.csh.hu) használata során, az adatkezelés időtartama alatt bármikor kérhetnek tájékoztatást a CSH Nyomdaipari Kft-től személyes adataik kezeléséről, továbbá kérhetik személyes adataiknak helyesbítését, valamint személyes adataiknak ‐ a kötelező adatkezelés kivételével ‐ törlését vagy zárolását. Ilyen irányú kérelmét az info@csh.hu e‐mail címre továbbított nyilatkozattal juttathatja el hozzánk.

Ügyfelünk kérelmére a CSH Nyomdaipari Kft. tájékoztatást ad az ügyfél általunk kezelt, illetve általunk esetlegesen megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az ügyfél személyes adatainak továbbítása esetén ‐ az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Ügyfél a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

A CSH Nyomdaipari Kft. kizárólag a Felhasználók maximális színvonalú kiszolgálásának érdekében osztja meg adataikat az alábbi szervezetekkel az üzenetek eljuttatása, az utalások, marketing kampányok, hírlevelek, a számlakészítés és a könyvelés lebonyolítása érdekében:

IT szolgáltatók

Társaság IT szolgáltatója a Társaságunk informatikai rendszerét biztosítja, karbantartja, illetve ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – gondoskodik a személyes adatok tárolásáról a szerveren.

Cégnév: Symbol Tech Zrt.
Székhely: 1135 Budapest, Lehel út 61.
Adatfeldolgozás helye: 1135 Budapest, Lehel út 61.
Adószám: 23932247-2-41
Cg.: 01-10-047406
Képviseli: Balázs Csaba vezérigazgató
Tel: +36 1 445 1404
Fax: ugyfelszolgalat@symboltech.hu

Társaság kereskedelem IT támogató szolgáltatója a MiniCRM. A szervereikre történik adattovábbítás. A céges adatokon túl személyes adatok: kapcsolattartó név, email, telefonszám.

Szervereik T-Systems Magyarország Zrt. – Adatpark Budapest (1087 Budapest, Asztalos Sándor út 13., Tel.: 1400, E-mail: TS_ugyfelkapcsolat@t-systems.hu, http://www.t-systems.hu/).

Cégnév: MiniCRM Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.
Adószám: 23982273-2-42
Cg.: 01-10-047449
Képviseli: Leskó Norbert (+36-20-236-7532)
Tel: +36 (1) 999-0402
email: help@minicrm.hu

Társaságunk szerződött üzletfejlesztési és MiniCRM tanácsadója továbbá, aki a MiniCRM rendszerünkbe történő hozzáférése által a kezelt személyes adatokra rálátással bír:
Juhász Attila, tanácsadó
1134 Budapest, Csángó utca 6/a.
Adószám: 70982592-1-41

Tárhely szolgáltatóink:

Cégnév: Webonic Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Budai út 14.
Cg.: 07 09 025725
Adószáma: 25138205-2-07

Cégnév: Tárhely.eu Kft
Székhelye: 1144 Budapest Ormánság u. 4. X. em 241.
Cg.: 01 09 909968
Adószáma: 25138205-2-07
Tel: +36 (1) 7892789
email: gdpt@tarhely.eu

Mobilszolgáltató: Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.
Cégjegyzékszám: 01-10-044159
Adószám: 11895927-2-44
Honlap: https://www.vodafone.hu/magyar
Képviselő neve: Vodafone Magyarország Zrt. mindenkori vezérigazgatója
A Vodafone adatvédelmi tisztviselője: Földi Tamás Dezső
Vezetékes telefon és internet szolgáltató: Magyar Telekom Nyrt.
Levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
Adatvédelmi tisztségviselő: dr. Puskás Attila
Tel.: +36-1-458-0561
E-mail:dpo@telekom.hu

Társaság digitális marketing szolgáltatója

Társaságunk a Menta Marketing Egyéni Cég (Székhely és levelezési cím: 1144 Budapest, Egyenes u.8., Cégjegyzékszám: 01-11-004775, Adószám: 26144052-1-42, Weboldal: www.mentamarketing.hu, E-mail cím: info@mentamarketing.hu,
Telefonszám: +36309557431) marketing szolgáltatásainak igénybevételével végzi online hirdetési kampányait

Társaság könyvviteli szolgáltatója

A Társaságunk az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a Társaságunkkal szerződés vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is, a Társaságunkat terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából. Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:

Cégnév: NABOJA Könyvelő és Müszaki Szolg.Bt
Székhely: 2040 Budaörs Pozsonyi utca 17.
Adatfeldolgozás helye: 2040 Budaörs Pozsonyi utca 17.
Adószám: 26127851-1-13
Cg.: 13-06-070772
Képviseli: Sikari-Nágl Beatrix
e-mail: naboja.bt@gmail.com

Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés

Ezen adatfeldolgozók Társaságunktól megkapják a kiállított szállítási dokumentáció, írásbeli levelezés kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe), és ennek felhasználásával kiszállítja a küldeményeket. Ezen szolgáltatók:

Magyar Posta

GLS General Logistics Systems Hungary Kft

Cookie (süti) szabályzat

Amikor a látogató a www.csh.hu oldalait meglátogatja, egy apró file, ú.n. „cookie” (továbbiakban: „cookie” vagy „süti”) kerül a számítógépére, mely többféle célt szolgálhat. Egyes általunk használt “sütik” elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez („folyamat sütik”), mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban (statisztikák), hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon az oldal. Néhány “süti” csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek tartós változatok is, melyek huzamosabb ideig számítógépen maradnak. A “sütik” célja a látogató beállításainak, használati szokásainak rögzítésével az oldalon való navigáció és ezáltal a honlap használatának megkönnyítése; a felhasználói élmény javítása, azáltal, hogy információt gyűjtünk arról, hogy a látogató hogyan használja a weboldalt, mely oldalait látogatja vagy használja leggyakrabban. Így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat; statisztikák gyűjtése, melyek elemezése segíti megérteni azt, hogy a látogatók hogyan használják a website mellett a további online szolgáltatásokat, amelyeket ezáltal tovább fejleszthetünk; a weboldal továbbfejlesztése, majd finomhangolása a látogatói igényeknek megfelelően; célzott hirdetések elhelyezése, hogy a látogató számára a leginkább releváns ajánlatokat jelenítsük meg. Lényeges, hogy a CSH Nyomdaipari Kft a “sütik” engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy jelszót. A látogató a “sütik” elfogadása esetén is teljes biztonságban használhatja szolgáltatásainkat.

A honlap az alábbi szolgáltatók célzó, hirdetési és analitikai célú sütijeit használhatja:

Google

Google Analytics
a szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatót a következő linken keresztül érhető el:
https://www.google.com/analytics/terms/us.html

Google Ads
A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatót a következő linken keresztül érhető el:
https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

LinkedIn

Facebook
a szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatót a következő linken keresztül érhető el:
https://www.facebook.com/help/cookies/

A “sütik beállításának” ellenőrzése, a “sütik” letiltása

A modern böngészők engedélyezik a “süti beállítások” módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a “sütiket”, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve megakadályozza a látogató az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a “sütik beállításának” választási lehetőségét. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy mivel a “sütik” célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a “sütik” letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben.

CSH Nyomdaipari Kft.

Törökbálint, 2019. április